CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS

NIEUWS

Resultaten kerngroepbijeenkomst #1-2015 - 'Reduceren onderzoekslasten'

“Welke instrumenten / methodieken / doelvoorschriften kunnen ervoor zorgen dat in het Omgevingsplan duidelijk wordt of bepaalde ontwikkelingen, voor wat betreft het aspect geluid, mogelijk kunnen worden gemaakt én dat tegelijkertijd de onderzoekslasten voor dat aspect worden gereduceerd?” Deze vraag stond centraal tijdens de kerngroepbijeenkomst van Netwerk Jong Leefomgeving op 19 februari. Lees hieronder de samenvatting van de resultaten, het volledige verslag is hier te vinden.

 

Samenvatting resultaten kerngroepbijeenkomst 'reduceren onderzoeklasten'

Tijdens de kerngroepbijeenkomst van Jong Leefomgeving in februari stond eerdergenoemde vraag centraal. Uit de bijeenkomst bleek dat een eerste stap richting het verminderen van de onderzoekslasten kan worden gezocht in het op een kwalitatieve manier aanpakken van knelpunten (vuistregels). Trechteren, middels het opnemen van een voorwaardelijke verplichting, kan ook een bijdrage leveren aan het reduceren van de onderzoekslasten. Dit laatste levert met name een voordeel op als het gaat om het opstellen van een flexibel omgevingsplan; het doorrekenen van de maximale plansituatie (en verschillende varianten) kan dan achterwege blijven. Immers, in dat geval wordt op het moment van vergunningverlening onderzoek uitgevoerd naar de uiteindelijk gekozen invulling.

 

Een andere houding vanuit de overheid is echter ook cruciaal om winst te behalen ten aanzien van de onderzoekslasten (en niet te vergeten de prodeduretijd). Immers, het uitvoeren van (veel en gedetailleerd) onderzoek neemt onzekerheden niet weg. Bestuurlijk vertrouwen speelt daarbij wellicht een veel belangrijkere rol om ontwikkelingen snel (en zonder onnodig veel onderzoek) te kunnen realiseren.

 

Maar moeten we allemaal eigenlijk niet juist andersom redeneren? Nu is de voorkeursgrenswaarde het uitgangspunt (goud) en bij wijze van uitzondering is verlening van een hogere waarde mogelijk (na onderzoek en doorlopen van een procedure). In veel (hoog)stedelijke gebieden is op voorhand bekend dat de voorkeursgrenswaarde niet haalbaar is. Het leidt er toe dat veel wordt geïnvesteerd in onderzoek, terwijl uiteindelijk een hogere waarde wordt verleend. De praktijk wijst uit dat het verlenen van de hogere waarde veelal een formaliteit is. Het hogere waardenbesluit komt daarmee over als schijnvertoning en zorgt ervoor dat het vertrouwen in een dergelijke procedure ontbreekt. Wat als we nu eens voor een (vooraf gedefinieerd) gebied de maximale ontheffingswaarde (oftewel brons, 63 dB) als uitgangspunt hanteren, waarbij initiatiefnemers worden gestimuleerd om een zo goed mogelijk leefklimaat te realiseren voor zowel het project zelf als de omgeving (bijv. het borgen van geluidniveau binnen ). Door uiterste randvoorwaarden te benoemen van wat nog acceptabel wordt geacht, is vooraf helder wat maximaal mogelijk is en kan alsnog een goed woon- en leefklimaat worden nagestreefd. Onderzoek wordt op die manier meer gericht op het verbeteren van een situatie dan op het verantwoorden daarvan.[1]

 

Voorgaande vraagt van de overheid een (voor)investering om te zorgen dat locatiespecifieke informatie beschikbaar wordt gesteld. Het omdenken kan ontwikkelingen in stedelijke centra vergemakkelijken en leidt tot een reductie van onderzoek en procedures.

 

Let wel, we moeten niet de illusie hebben dat onderzoek niet meer nodig zal zijn. Immers, iedere locatie is specifiek en een bepaalde mate van onderzoek zal altijd nodig blijven.

 

Lees het volledige verslag hier.

 Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design